Zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem si Vám společnost MUDr. Čerešňáková Ludmila s.r.o., IČO 29301343, se sídlem Větrná 904, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště, (dále jen "Společnost") coby správce osobních údajů, dovoluje poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů získaných v souvislosti s její činností a poučit Vás o právech, která jakožto subjekty osobních údajů máte.

Základní údaje o Společnosti

MUDr. Čerešňáková Ludmila s.r.o. 

IČO 29301343

sídlo: Větrná 904, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

tel.: +420 572 579 134 

webové stránky: www.zubni-ceresnakova.cz

Společnost nemá jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpracovává k následujícím účelům:

  • poskytnutí zdravotní služby, kdy je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy
  • splnění právní povinnosti, a to zejména povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zdravotních službách)
  • ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, zejména v souvislosti s vymáháním případných pohledávek
  • ochrana Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

Společnost dále může určit takový účel zpracování osobních údajů, který bude podléhat Vašemu souhlasu. V takovém případě je souhlas se zpracováním osobních údajů dobrovolný a v případě udělení jste oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu znamená, že Společnost nebude moci zpracovat Vaše osobní údaje za účelem uvedeným v souhlasu. Odvolání nemá důsledky pro poskytnutí zdravotní služby Společností. Společnost může i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud má ke zpracování jiný právní titul. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů, přičemž zpracovává zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o Vašem zdravotním stavu získané v souvislosti s poskytnutím zdravotní služby (tzn. údaje, jež jsou obsahem zdravotnické dokumentace dle § 53 zákona o zdravotních službách). V rámci poskytnutí zdravotní služby může dojít k pořízení rentgenových snímků a fotografií ošetřovaných míst.

Podléhá-li zpracování osobních údajů Vašemu souhlasu, je rozsah zpracovávání osobních údajů výslovně uveden v textu souhlasu.

Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává Vaše osobní údaje manuálně i automatizovaně. Zdravotnická dokumentace je vedena v elektronické formě.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou Společností zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. Zdravotnickou dokumentaci je Společnost povinna uchovávat po dobu, která je stanovena vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

V případě zpracování osobních údajů podmíněných Vaším souhlasem je doba zpracování výslovně stanovena v textu souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje bude Společnost předávat jiným subjektům výlučně v souladu se závaznými právními předpisy, takovým způsobem, který zajistí maximální ochranu Vašich práv a Vašeho soukromí.

Vaše osobní údaje budeme předávat jiným poskytovatelům zdravotních služeb, zejména zdravotním pojišťovnám a subjektům, kteří jsou oprávněni nahlížet do Vaší zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotních službách.

Dále mohou být Vaše osobní údaje předány orgánům veřejné moci, zejména v souvislosti s ochranou práv a právem chráněných zájmů Společnosti (např. soudům, soudním exekutorům apod.).

Jelikož je Společnost oprávněna využívat ke své činnosti zpracovatelů osobních údajů, mohou mít tito přístup k Vašim osobním údajům, přičemž se může jednat zejména subjekty poskytující Společnosti daňové, účetní, právní a IT služby. Tito zpracovatelé jsou povinni splňovat požadavky Společnosti na dodržení účelu zpracování a technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů. Společnost se předáním osobních údajů jiným zpracovatelům nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů. V případě, že nebudete spokojeni s tím, jak jsou Vaše údaje zpracovávány, máte možnost se obrátit na Společnost s Vašimi námitkami.

Jaká jsou Vaše práva

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, máte právo na přístup k osobním údajům, a jste proto oprávněni požadovat informace o účelu zpracování osobních údajů, informace o rozsahu osobních údajů, které jsou předmětem zpracování a jejich kategorii, včetně údaje o zdroji, ze kterého byly osobní údaje získány, plánované době zpracování, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o případných příjemcích nebo kategorii příjemců osobních údajů.

Máte právo Společnost požádat o opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, jsou-li nepřesné, resp. jestliže pominul účel jejich zpracování.Dále máte právo na přenositelnost údajů, tedy právo získat od Společnosti osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste Společnosti poskytl/a na základě svého souhlasu nebo za účelem uzavření smlouvy. Společnost Vám na základě Vaší žádosti poskytne tyto údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo se však nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.Pokud se domníváte, že je zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, máte právo vznést námitku, žádat vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu, zejména pak požadovat omezení zpracování, opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.

Domníváte-li se, že dochází ke zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se závaznými právními předpisy, máte právo vznést stížnost. Se svou stížností se můžete obrátit na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

MUDr. Ludmila Čerešňáková | Jsme tu pro váš zdravý úsměv
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!